AKTUELLT

Stadgeändring – extrastämma

Eftersom bostadsrättslagen har ändrats behöver föreningens stadgar ändras för att inte strida mot lagen. Ett första beslut om detta fattades vid den ordinarie stämman den 17 maj. För att ändringen ska kunna träda i kraft behöver ett andra beslut fattas vid en extra stämma. Den kommer att äga rum torsdagen den 8 juni kl. 18:00. Samling vid innergårdens pergola.

Årsstämma

Årsstämman 2023 ägde rum onsdagen den 17 maj.

Till ny styrelse valdes:
Johan Sundqvist – ordförande
Gunilla Hedin – sekreterare
Göran Ståldal – ledamot
Christer Malmgren – ledamot
Anita Pederson – suppleant
Michael Horneman – suppleant

Elkostnad och elprisstöd

Vår bostadsrättsförening gick för några år sedan över till att ha ett gemensamt elavtal. Genom att ha ett i stället för individuella avtal blir kostnaden för fasta avgifter lägre.

Liksom tidigare har varje lägenhet en egen mätare och förbrukningen summeras månadsvis. För närvarande debiteras 270 öre (inklusive moms) per kilowattimme. När avgiften fastställs är målsättningen att hålla ett stabilt pris genom att ta hänsyn till elpriset under en längre tidsperiod. Höstens och vinterns höga elkostnader återspeglas därför inte fullt ut i den nuvarande debiteringen, bland annat på grund av det förväntade elprisstödet.

Elprisstöd har nyligen börjat utbetalas till privatpersoner med egna elavtal. Tidigare hade det utlovats att även företag och ekonomiska föreningar, såsom bostadsrättsföreningar, skulle hanteras på samma sätt. Det har varit en viss osäkerhet kring vad som gäller, men enligt uppgift har skatteverket fått i uppdrag att administrera elstöd till juridiska personer, med möjlighet att ansöka om utbetalning från och med den 30 maj.

Om ett eventuellt elstöd tillfaller föreningen är planerna att det inte ska göras någon individuell fördelning, utan att i stället låta det ingå i kalkylen när debiteringen fastställs. Att göra en utbetalning till varje lägenhet skulle kräva en hel del administrativt arbete, som troligen skulle behöva köpas in externt.