> BALKONGER

BALKONGINGLASNING, MARKISER OCH BALKONGINKLÄDNAD

Godkännande krävs av föreningens styrelse.

För inglasning av balkonger måste också bygglov sökas hos kommunen och ett avtal ska ingås mellan bostadsrättföreningen och bostadsrättshavaren enligt ett särskilt formulär som fås via mailto:styrelsen@tornet5.se

Avtalet skall undertecknas av samtliga som har ägarandelar i bostadsrätten. Ett tilläggsavtal (enligt formulär hos styrelsen) ska dessutom undertecknas av tilltänkt leverantör där denne utfäster sig att att följa föreningens regler och bygglovet. Bostadsrättshavaren har det fulla ansvaret för installationen.

Vid avflyttning från en lägenhet med inglasning eller markis ska det ovan nämnda avtalet överföras på den tillträdande lägenhetshavaren. Detta görs genom ett särskilt avtal (också på särskilt formulär) som träffas mellan bostadsrättsföreningen och den tillträdande lägenhetshavaren.

Förutom det uppenbara att välja en seriös leverantör är det viktigt att följa nedanstående steg för att inte riskera att tvingas att göra om installationen.

  • Läs igenom föreningens rekommendationer och anvisningar vid inglasning av balkonger och montering av markiser. Se skötselpärmen under flik 24.
  • Vänd dig till en leverantör som har goda referenser då bygglovet ställer krav på såväl utförande som färg och materialval. Fråga gärna en granne eller styrelsen om seriösa hantverkare.
  • Se till att hantverkaren tar del av bygglov och föreningens anvisningar. Kontakta styrelsen innan överenskommelse träffas med leverantör för att säkerställa att inga oklarheter finns så att installationen kommer att överensstämma med villkoren.
  • Se över vad du beställer och skriver under. Om färger och utförande avviker från bygglov och anvisningar är du som köpare av tjänsten ansvarig för att återställa till godkänt material.

Val av fabrikat och färg för markiser och även balkonginklädnad är anpassat till huset enligt följande:

Fabrikat: Sandatex 407/51

Färg: NCS S 2005-Y30R

Inglasning: Alla detaljer skall vara av metall, anpassade till ursprungligt utförande och färgen lika som ursprunglig, RAL 9007.

Ansökan om byggnadslov för inglasning av balkong
Information och blanketter finns på Uppsala Kommuns webbplats.