AKTUELLT

Kompletterande stamspolning
Torsdagen den 14 oktober kommer Ragnsell att utföra stamspolning i de lägenheter som som inte kunde åtgärdas 2020.

Radonmätning hösten 2021
Radonmätningen i ett urval av föreningens lägenheter har påbörjats. Mätningen är den första sedan husen byggdes år 2013.

Miljöförvaltningen i Uppsala kommun är tillsynsmyndighet med ansvar att se till att samtliga flerbostadshus i kommunen mäts. Radonhalten i inomhusluften får inte vara högre än referensnivån på 200 Bq/m3. Föreningen har som fastighetsägare ansvar att säkerställa att medlemmarna inte utsätts för den hälsorisk som höga halter av radon kan innebära.