> BALKONGER

BALKONGINGLASNING, MARKISER OCH BALKONGINKLÄDNAD

För inglasning av balkonger och uppsättning av markiser måste bygglov sökas hos kommunen.

Godkännande krävs också av föreningens styrelse och ett avtal skall ingås mellan bostadsrättföreningen och bostadsrättshavaren enligt ett särskilt formulär som fås via mailto:styrelsen@tornet5.se

Avtalet skall undertecknas av samtliga som har ägarandelar i bostadsrätten. Ett tilläggsavtal (enligt formulär hos styrelsen) skall dessutom undertecknas av tilltänkt leverantör där denne utfäster sig att att följa föreningens regler och bygglovet. Bostadsrättshavaren har det fulla ansvaret för installationen.

Vid avflyttning från en lägenhet med inglasning eller markis skall det ovan nämnda avtalet överföras på den tillträdande lägenhetshavaren. Detta görs genom ett särskilt avtal (också på särskilt formulär) som träffas mellan bostadsrättsföreningen och den tillträdande lägenhetshavaren.

Förutom det uppenbara att välja en seriös leverantör är det viktigt att följa nedanstående steg för att inte riskera att tvingas att göra om installationen.

 • Läs igenom föreningens rekommendationer och anvisningar vid inglasning av balkonger och montering av markiser.
 • Vänd dig till en leverantör som har goda referenser då bygglovet ställer krav på såväl utförande som färg och materialval. Fråga gärna en granne eller styrelsen om seriösa hantverkare.
 • Se till att hantverkaren tar del av bygglov och föreningens anvisningar. Kontakta styrelsen innan överenskommelse träffas med leverantör för att säkerställa att inga oklarheter finns så att installationen kommer att överensstämma med villkoren.
 • Se över vad du beställer och skriver under. Om färger och utförande avviker från bygglov och anvisningar är du som köpare av tjänsten ansvarig för att återställa till godkänt material.

Val av fabrikat och färg för markiser och även balkonginklädnad är anpassat till huset enligt följande:

Fabrikat: Sandatex 407/51

Färg: NCS S 2005-Y30R

Inglasning: Alla detaljer skall vara av metall, anpassade till ursprungligt utförande och färgen lika som ursprunglig, RAL 9007.

Ansökan om byggnadslov för inglasning av balkong
Information och blanketter finns på följande länkar till Uppsala Kommuns webbplats för bygglov. Angivna priser avser 2017.

 1. Via denna länk kommer man till en checklista för inglasning av balkong. Där finns allt specificerat som man behöver skicka till Uppsala Kommun:  https://www.uppsala.se/globalassets/dokument/bygglov/checklistor/inglasning_av_balkong_1.pdf
 2. Här beställer man ritningar på byggnaden som behövs enligt checklistan:  https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/bygglov/bestall-ritningar-kartor-och-allmanna-handlingar/bestall-ritningar-detaljplaner-och-handlingar/bestall-ritningar-och-allmanna-handlingar/  Gör en markering på den balkong som avses.
 3. Här beställer man den baskarta som är nödvändig (kostar 100 kr):  https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/bygglov/bestall-ritningar-kartor-och-allmanna-handlingar/bestall-ritningar-detaljplaner-och-handlingar/bestall-baskarta/  Markera den byggnad som avses.
 4. Länk till den kontrollplan som också behöver bifogas i ansökan: https://www.uppsala.se/globalassets/dokument/bygglov/kontrollplan-exempel-inglasning-balkong-takterass-februari-2016.pdf  Fyll i den – men skriv inte under den – och skicka med den. Underskriften ska tillkomma efter att bygget är klart – då har man med sin underskrift verifierat att byggnationen har följt gällande byggregler.
 5. Länk till taxan för bygglov: https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/bygglov/taxor-och-avgifter-for-bygglov/#i-korthet
  En balkong kostar 5 300 kr.