Författararkiv: Göran Ståldal

AKTUELLT

2020-09-17  Montering av elplintar
Måndag 2020-09-14 till torsdag 2020-09-17 har föreningen låtit installera el-plintar för laddning av elbilar på 4 p-platser. Mer information kommer att skickas ut till föreningens medlemmar.

2020-09-10  Stamspolning
Måndag 2020-09-07 till torsdag 2020-09-10 har föreningen låtit utföra stamspolning i
våra 4 portar.

2020-07-24  Härmed kallas till extra stämma i Bostadsrättsföreningen Tornet 5
Tid: Tisdagen den18 augusti, kl 18.30

Plats: Trädgården 
Mötet berör ändring av §31 i föreningens stadgar i syfte att förtydliga lägenhetsinnehavarens ansvar för bostaden.
Det nya stadgeförslaget måste antas av två på varandra följande stämmor. Därför kallas nu till en extra stämma. Förslaget om ändrade stadgar har redan antagits en första gång vid ordinarie stämma 2020-05-27.
Vi önskar alla medlemmar välkomna!

2020-05-27  Uppdatering gemensamt elavtal
Alla gamla individuella elavtal avlästes och avslutades 12-14 maj. Slutfaktura har redan kommit eller är på väg.
De nya mätare är på plats och fakturering för förbrukad el kommer på din avi från MBF. Det kan dröja någon tid innan den syns eftersom det är en eftersläpning i den administrativa processen, precis som det är med debiteringen av varmvatten.

2020-05-14  Strömavbrott fredag 15 maj
Den sista av reparationerna av elcentralen görs fredag förmiddag och kräver ett totalt strömavbrott från klockan 9 och ca 1 timma framåt. Det berör lägenheter, hissar och övriga elektriska installationer.

2020-05-13  Kallelse till Årsstämma i Brf Tornet 5 den 27 maj 2020
Kallelse har delats ut i alla postfack tillsammans med Årsredovisning 2019 och kompletterande information om Övriga ärenden . Stämman hålls klockan 18.30  i Studiefrämjandets lokaler på Ljusbärargatan 2.

2020-05-12
Förslag till förtydligande skrivning av 31§ i stadgarna för Brf Tornet 5 att föreläggas årsstämman 2020-05-27
31 § Bostadsrättshavarens ansvar
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även balkong, förråd, mark, uteplats och andra lägenhetskomplement och anordningar som ingår i upplåtelse av bostadsrätt. Reparationer, installationer och andra åtgärder skall utföras på ett fackmannamässigt sätt och när så krävs av behörig person.
Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat:

 • ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande skikt, som krävs för att anbringa ytbeläggningen
 • icke bärande innerväggar (betongväggar eller motsvarande bärande väggar utgör del av fastigheten)
 • glas i fönster och dörrar
 • till fönster och altandörrar hörande vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning
 • till ytterdörr hörande lås inklusive nycklar, beslag och tätningslister; all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida
 • innerdörrar och säkerhetsgrindar
 • lister, foder, socklar och stuckaturer
 • elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning
 • golvvärme som nuvarande eller tidigare bostadsrättshavare försett lägenheten med
 • varmvattenberedare
 • ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet
 • från säkrings- och ITskåp utgående el- och informationsledningar (telefon, tv, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag, fasta armaturer och digitalbox
 • ventiler och luftinsläpp, dock endast målning
 • rengöring av ventilationsdon och tillhörande filterbyte, vilket ska ske regelbundet och minst en gång per år
 • brandvarnare

I badrum, duschrum eller annat våtrum såsom WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat för:

 • fuktisolerande skikt
 • inredning och belysningsarmaturer
 • vitvaror och sanitetsporslin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • klämring till golvbrunn, rensning av golvbrunn, vattenlås
 • kranar och avstängningsventiler
 • ventilationsfläkt
 • elektrisk handdukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat:

 • vitvaror
 • diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • kranar och avstängningsventiler
 • rensning av vattenlås
 • köksfläkt; det åligger bostadsrättshavaren att tillse att installation av ny köksfläkt sker med fläkt som är anpassad för föreningens ventilationssystem. Vid felaktigt val av köksfläkt, åligger det bostadsrättshavaren att på egen bekostnad göra utbyte till godkänd fläkt. Sker inte det får utbyte till godkänd köksfläkt enligt föreningens val ske på bostadsrättshavarens bekostnad.

Bostadsrättshavaren ansvarar i övrigt för alla anordningar och installationer i lägenheten, på balkong (såsom inglasning av sidor och tak), terrass och uteplats som gjorts av nuvarande eller tidigare innehavare av bostadsrätten.

Bostadsrättshavaren svarar inte för mätare/pulsgivare för förbrukning av varmvatten och el som föreningen försett lägenheten med.  Bostadsrättshavaren får inte flytta, påverka eller göra åverkan på mätare/pulsgivare.

2020-05-06  Gemensamt elavtal med IMD
Arbetet med att ställa om elcentral och elmätning till gemensamt elavtal med individuell debitering (IMD) kommer att göras under vecka 20 med start tisdag 12/5, då strömmen kommer att brytas omkring klockan 9. Den beräknas vara tillbaka några timmar senare omkring klockan 12.

Arbetet kommer att ske i två steg. I det första steget görs en anpassning av elcentralen. Det är då man måste bryta strömmen till hela fastigheten inklusive lägenheter, hissar och andra elektriska installationer under ca 3 timmar.

I det andra steget byts nuvarande elmätare till nya mätare. Dessa kommer att fjärravläsas på samma sätt som nu sker med varmvattenmätarna. Debiteringen för använd el kommer alltså på månadsavin.
I samband med mätarbytet kommer ett par kortare strömavbrott att göras för varje lägenhet utspritt från tisdag eftermiddag 12/5 till fredag förmiddag 15/5.

Avslut av nuvarande elabonnemang sker som en del av omställningsprocessen och du som lägenhetshavare behöver inte göra något.

Ytterligare information kommer att ges under hand som anslag, som mejl och på hemsidan.

2020-04-08  Årsmöte i Brf Tornet 5

Som en följd av smittskyddsrekommendationerna har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet 2020 från den 11 maj till ett senare datum i juni. Besked om nytt datum och formen för mötet kommer att meddelas under senare delen av maj. Kallelse skall enligt stadgarna göras senast två veckor före mötet.

2019-12-30  Julgranar som har tjänat ut
kan man slänga i en container som kommer att finnas strax intill vändplanen vid ingången till gården under tiden 7/1 – 16/1. Observera att endast julgranar får slängas i denna container!

2019-12-18Styrelsen för Brf Tornet 5
ber att få önska alla boende i föreningen en
God Jul och ett Gott Nytt År!  Glöm inte att kontrollera brandvarnaren och att släcka ljusen!

2019-11-19 Gemensamt elavtal. Uppdatering.
Införandet av gemensamt elavtal har försenats. Nödvändiga dokument skickades till Vattenfall under försommaren, men hanteringen där går mycket långsamt. Vi väntar fortfarande på klartecken för att starta arbetet. I bästa fall kommer ett besked före årsskiftet men vi räknar realistiskt med att arbetet kommer igång under första kvartalet 2020 och blir klart under våren.

2019-05-15 Uppdaterade regler för grillning
Endast elgrillar får användas på balkongerna och terrasserna (uteplatser i markplan). Prata gärna med grannarna innan ni börjar grilla och undvik besvärande matos.
Grillning med gasolgrill och kolgrill (den fasta grillen eller egen grill) är tillåten på grusplanen vid pergolan. Lämna aldrig glödande kol utan uppsikt i samband med grillning. Kontrollera att kolbädden är helt släckt efter grillning. Egen grill skall tas omhand efter användningen. Den fasta grillen skall efter användning rengöras ordentligt.
Engångsgrillar får av säkerhetsskäl inte användas någonstans.
Vid grusplanen finns ett eluttag att användas för elektrisk tändare. Tändvätska är inte tillåtet på grund av besvärande lukt. Grillar skall tas om hand efter att de kallnat och inte lämnas på gården. Grillkol får inte kastas i rabatter.
Dessa regler gäller alla tre föreningarna.

2019-04-27  Förslag om övergång till gemensamt elavtal
För närvarande har varje lägenhet två elavtal:
Elnätsavtal för elöverföringen som inkluderar en fast avgift (abonnemang) och en rörlig kostnad beroende på hur mycket el som överförts.
Elhandelsavtal för elförbrukningen inklusive en fast avgift.  

Föreningen har på samma sätt egna abonnemang (nät och elhandel) för den el som används till husets belysning (t ex trapphus och förråd), hissar, fläktar, värmepump och andra tekniska installationer.

Vid övergång till gemensamt elavtal avslutas lägenheternas nuvarande individuella abonnemang hos respektive leverantör.  Istället förses alla lägenheterna med el genom föreningens elabonnemang. Föreningen byter ut nuvarande elmätare mot egna elmätare som mäter och rapporterar förbrukningen för varje lägenhet. Den debiteras medlemmarna via avin på samma sätt som varmvattnet och månadsavgiften.

Lägenheternas nuvarande fasta elkostnaderna försvinner vid övergången. Den fasta avgiften till nätbolaget (Vattenfall) är för närvarande 1 840 kr/år/lägenhet. Den fasta avgiften till elhandelsbolaget varierar beroende på vilket elbolag man valt, men ligger omkring 250 kr/år. Totalt uppgår dessa fasta avgifter till omkring 2 100 kr/lgh/år. Alla belopp är inklusive moms. Sammantaget är de fasta avgifterna omkring 100 000 kr/år för föreningens 48 lägenheter.

Kostnaden för att genomföra den föreslagna förändringen uppgår till omkring 165 000 kr inklusive moms. I detta belopp ingår ombyggnad av elcentral och inköp, installation och driftsättning av nya elmätare. Föreningen svarar för dessa kostnader.

Vid bytet kommer all administration att skötas av den anlitade entrepenören. Som boende behöver du inte göra något.

Styrelsen har beslutat att föreslå föreningsstämman 2019-05-16 att godkänna en övergång till gemensamt elavtal med individuell mätning och debitering (IMD).

Under förutsättning att föreningens stämma godkänner förslaget, beräknas den förberedande fasen av förändringsarbetet kunna initieras före sommaren. Själva installationsarbetet antas kunna sätta igång under tidig höst. Information kommer att ges på hemsidan och även på annat sätt vid behov. För arbetet kommer föreningen att anlita Bravida (elarbeten) och Minol (mätare och drift). Dessa företag har nyligen genomfört motsvarande arbete för Brf Tornet 2.

2019-04-27   Kallelse till ordinarie stämma i Bostadsrättsföreningen Tornet 5
Tid: Torsdagen den 16 maj 2019, kl 18.30 (Kaffe serveras från 18.15.)
Plats: Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala
Kallelse har också anslagits i respektive port.
Dagordning kommer att meddelas senast 2 veckor före mötet i enlighet med föreningens stadgar.
Välkommen!

2019-02-05   Grus är bra när det är halt ute…..
men kan ställa till problem om det lägger sig i dörrtrösklar eller hamnar i hissdörrarnas styrspår i golvet. Också snö och is kan ge problem i dörrtrösklarna så att dörren inte stängs.

Oftast är problem med entrédörren lätt avhjälpt med hjälp av den sopkvast som finns i varje port. Värre kan det vara med styrspåren. Där måste man plock upp stenarna för hand.

Vi kan alla hjälpas åt att hålla snö och is borta från portarna och undvika att dra in grus. Dörrmattan innanför porten är ett bra ställe att försöka bli av med stenar under skorna. Skulle en sten hamna i styrspåret kan konsekvensen bli att hissdörren hänger sig och att vi måste tillkalla och betala en hissreparatör. Ser du en sten i hissen ber vi att du plockar bort den.

2018-12-30  Julgranar som har tjänat ut
kan man slänga i en container som finns strax intill vändplanen vid ingången till gården under tiden 4/1 – 14/1. Den tas bort senast under dagen den 15/1. Observera att endast julgranar får slängas i denna container!

2018-10-30  Förändring av Säker Surf, Telia.
Föreningens bredbandsavtal med Telia innehåller tjänsten ”Säker Surf”. Anslutning till tjänsten har varit upp till var och en att bestämma. En del använder andra säkerhetstjänster istället.

Den 31 oktober upphör Telias ”Säker Surf” och ersätts med ett erbjudande om F-Secure. Den tjänsten ingår i vårt avtal med Telia och är tillgänglig för föreningens användare utan extra kostnad precis som det tidigare ”Säker Surf”.  Först efter 60 månader tillkommer en månadsavgift. Har du fått brev från Telia med ett erbjudande om F-Secure till en viss kostnad redan nu är detta alltså inte aktuellt.

Vill du använda dig av F-Secure måste du själv aktivera tjänsten enligt instruktionerna på länken www.telia.se/surfarsafe  
Här finns också länkar till installationsguider.
Vid eventuella problem ber vi digkontakta Telias support.

2018-10-21 Städning av garage och cykelrum den 31 oktober
Höstens städning av garage och cykelrum sker den 31 oktober mellan 09 och 15.
För att städningen skall bli bra krävs att alla bilar och cyklar är borta under den angivna tiden.

2018-06-19  Inköpsavtal med ELON
Avtal har träffats mellan ett antal bostadsrättsföreningar på Kapellgärdet och ELON om rabatterade priser på vitvaror. Avtalet inkluderar Brf Tornet 5 och kan åberopas av enskilda medlemmar. Utförligare information finns under rubriken  ELON under fliken Föreningen / Dokument.
För att kunna utnyttja avtalet krävs att medlemmen tillfälligt har tillgång till ett särskilt ELON-kort som kvitteras ut hos styrelsen. Kontakta föreningens styrelse på styrelsen@brftornet5.se eller via hemsidans kontaktformulär.

2018-04-29   Kallelse till ordinarie stämma i Bostadsrättsföreningen Tornet 5
Tid: Onsdagen den 17 maj 2017, kl 18.00
Plats: Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala
Kallelse har också anslagits i respektive port.
Dagordning kommer att meddelas senast 2 veckor före mötet i enlighet med föreningens stadgar.
Välkommen!

2018-03-23  information om garantibesiktning 5 år
Den 5-åriga garantitiden för JMs entreprenad löper ut den 30 april 2018. Datum för avslutande garantibesiktning är fastställt till den 11 april.

Besiktningen kommer i första hand att avse fastigheten som sådan, d v s fasader, tak, trapphus, källare, vindar, garage och viss mark men också av vissa enskilda lägenheter. Besiktningen kommer att utföras av en av föreningen anlitad auktoriserad besiktningsman. Vid besiktningen deltar en representant för JM och en till två representanter för föreningen.
Endast de lägenheter som lämnat in specificerade fellistor till styrelsen under februari och början av mars i år kommer att besiktigas och då enbart avseende de påtalade felen. Berörda bostadsrättshavare kommer att få särskild information om proceduren.

Eventuella frågor kan ställas till styrelsen@brftornet5.se

2018-02-10   Kompletterande belysning i förrådsrummen
Lysrören i förrådsrummen är styrda av rörelsesensorer och släcks efter några minuter om ingen rörelse noterats. För att undvika att det då blir helt mörkt har föreningen installerat kompletterande nödbelysning som alltid är tänd.

2018-01-30   Information om föreningsstämman 2018 och motioner till denna.
Styrelsen för Brf Tornet 5 har beslutat att hålla ordinarie föreningsstämma den 17 maj 2018. Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas senast två veckor före stämman.
Förslag från enskilda medlemmar rörande föreningen och dess verksamhet mottages när som helst av styrelsen. Sådana förslag kan styrelsen ta upp för beslut på ett styrelsemöte eller hänskjuta till föreningsstämman för beslut. Enligt stadgarna ska eventuella motioner till stämman lämnas i så god tid att dessa kan förberedas av styrelsen och tas upp i kallelsen till stämman. Motion till stämman skall därför lämnas senast den 15 april 2018.
Utförligare information om hur man kan skriva motioner finns under fliken Föreningen/Dokument på hemsidan www.brftornet5.se och finns också anslaget i respektive port.

2018-01-29   Förhandsinformation om garantibesiktning
Den 5-åriga garantitiden för JMs entreprenad löper ut den 30 april 2018. Datum för avslutande garantibesiktning är ännu inte fastställt. Besiktningen avser i första hand fastigheten som sådan, inklusive fasader, tak, trapphus, källare, vindar, garage och mark. Besiktningen kommer att utföras av en av föreningen anlitad auktoriserad besiktningsman.
Garantitiden (2 år) för de enskilda lägenheterna inklusive inre måleri och vitvaror har passerat. Efter garantitidens utgång är huvudregeln att bostadsrättshavarna själva svarar för kostnaden för åtgärder av fel i egen lägenhet. Enskilda lägenheter kommer att besiktigas enbart vad avser tidigare påtalade men kvarstående eller ännu ej åtgärdade specifika fel. Om fel enligt ovan föreligger i din lägenhet ber vi att du snarast anmäler detta till styrelsen på särskild blankett.
Utförligare information och anmälningsblankett läggs ut i postfacken under vecka 5

2017-12-21  Julgranar som har tjänat ut
kan man slänga i en container som finns på vändplanen vid ingången till gården under tiden 8/1 – 14/1. Den tas bort under dagen den 15/1. Observera att endast julgranar får slängas i denna container!

2017-12-21Styrelsen för Brf Tornet 5
ber att få önska alla boende i föreningen en
God Jul och ett Gott Nytt År!  Och glöm inte att släcka ljusen!

2017-12-16   Saknar du din cykel?
Den aviserade utrensningen av (rödmärkta) övergivna cyklar i cykelrummen har nu gjorts. Skulle du sakna din cykel går det dock fortfarande att få tillbaka den mot beskrivning. Kontakta i så fall snarast föreningen på styrelsen@brftornet5.se  och allra senast den 1 mars 2018.

2017-12-12   Fett av olika slag hör inte hemma i köksavloppet
För att minska risken för igensättning och stopp i avloppet och onödiga rensningskostnader och andra olägenheter såsom översvämning, måste man tänka på att

 • före diskning, torka ur fettet i stekpannor och kastruller med papper som sedan slängs i soporna.
 • aldrig hälla ut frityrolja eller andra oljor i avloppet. Oljor skall lämnas till återvinningscentral, t ex i en petflaska.
 • inte använda toaletten till annat än den är avsedd för, alltså sådant som kommer ur kroppen och toalettpapper. Bomullsrondeller, hushållspapper, hår, mat etc. sorteras som hushållssopor

2017-09-08  Statusuppdatering från JM om byggarbetsplatsen Tornträdgården
Bygget av stommen för etapp 1 går enligt plan. Trapphus 1 längst söderut i huset flyttar in först och det beräknas ske i maj 2018.

För etapp 2 och 3 pågår schaktning och marksanering. Pålning kommer att påbörjas i oktober. Bjerking har installerat vibrationsmätare på Tornets fastigheter för att kontrollera att inga riktvärden överskrids.

Vid årsskiftet 2017/18 påbörjas källare och garage för etapp 2 och 3. Därefter byggs stommen på etappen 2. Första trapphuset i etappen 2 har inflyttning våren 2019.

Samtidigt bygger Markona gator åt kommunen. Först görs gatan närmast brf Kapellgärdet, därefter byggs gatan mot Vasakronans fastighet. Vattenfall lägger också ner fjärrvärme och el i gatan och den gamla elcentralen rivs om några veckor.

2017-05-22  Kallelse till EXTRA stämma i Bostadsrättsföreningen Tornet 5
Tid: Onsdagen den 31 maj 2017, kl 18.30
Plats: Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala

Till följd av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar och i bostadsrättslagen behöver föreningens stadgar uppdateras för att motsvara lagkraven och detta kommer att tas upp som enda punkt på dagordningen.
Förändringarna berör främst de områden som specificerats i kallelsen till ordinarie stämma 2017-05-17 (se nedan).
Det nya stadgeförslaget måste antas av två på varandra följande stämmor. Därför kallas nu till en extra stämma. Förslaget har redan antagits en första gång på stämman 2017-05-17. Kallelse och dagordningen finns anslagen i respektive trapphus.

2017-04-28   Inbrott i soprummet och obehörigt tillträde till fastigheten
Utomstående har på kvällen den 27 april  berett sig tillträde till soprummet genom att göra åverkan på låscylindern vid soprumsdörren. Ingen skada har gjorts i soprummet. Syftet med inbrottet är oklart.  Även de övriga  soprummen (Tornet 3 och Tornet 4) har haft påhälsning.

Vi har tidigare också påträffat en obehörig person under trappan i källarplanet till trapphuset Torngatan 16. Denne avvisades med hjälp av flera boende.
Styrelsen uppmanar uppmanar till extra vaksamhet.

2017-04-22   Kallelse till ordinarie stämma i Bostadsrättsföreningen Tornet 5
Tid: Onsdagen den 17 maj 2017, kl 18.30 (kaffe serveras från 18.15)
Plats: Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala
Dagordning kommer att distribueras senast 2 veckor före mötet i enlighet med föreningens stadgar.

Till följd av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen behöver föreningens stadgar uppdateras för att motsvara lagkraven.
Förändringarna berör främst följande formaliaområden:

1. Kallelsetiden för ordinarie och extra föreningsstämma kommer att vara tidigast sex och senast två veckor före datum för stämman.
2. Tidpunkten när årsrapporten skall lämnas till revisorerna ändras till senast sex veckor före stämman.
3. Revisionsrapporten skall avlämnas till styrelsen senast tre veckor före stämman.
4. Styrelsen har skyldighet att senast två veckor före ordinarie stämma hålla årsredovisning och revisionsberättelse tillgängliga för medlemmarna.
5. När förslag till ändrade stadgar avses föreläggas stämman skall förslaget i sin helhet finnas tillgängligt hos föreningen från och med tidpunkten för kallelsen till stämman.
6. Föreningen är personuppgiftsansvarig för medlemsförteckningen vars innehåll förtydligats i den nya lagtexten. Föreningens ekonomiska och administrativa förvaltare (MBF) sköter dessa rutiner på uppdrag av föreningen och uppfyller redan lagens krav.

I övrigt har smärre redigeringar och förtydliganden gjorts av texten i stadgarna.

I och med det nya stadgeförslaget, som måste antas av två på varandra följande stämmor, kommer det senare också att kallas till en extra stämma. Styrelsen finner därför inte någon anledning att gå vidare med det ändringsförslag gällande andrahandsuthyrning som antogs vid stämman 2016 och som skulle ha tagits upp för ett andra bekräftande beslut i år. Det är istället inarbetat i det nya förslaget.
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

2017-04-13  Uppdatering om Tornträdgården, den nya grannfastigheten
Bygget fortskrider enligt plan. Den sista delen av bottenplattan gjuts den 19 april och bygget av väggarna i källare och garage pågår. Saneringen av resten av tomten påbörjas efter semestern. Stommen till etapp 2 och 3 påbörjas i januari 2018. Då har etapp 1 fått tätt tak.
Kommunen börjar bygga den gata som skall löpa mellan det nya huset och Vasakronans befintliga fastighet i slutet av juni. I början av hösten tar man sig också an fortsättningen av Portalgatan mellan det nya huset och brf Kapellgärdet. Inflyttning i etapp 1 sker under maj – oktober 2018.

2017-03-03  Parkeringsplats ledig
Anmäl intresse till styrelsen@brftornet5.se eller använd formuläret under fliken kontakt.

2017-02-16  Information om föreningsstämman 2017 och motioner till denna.
Styrelsen för Brf Tornet 5 har beslutat att hålla ordinarie föreningsstämma den 17 maj 2017. Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas senast två veckor före stämman.
Förslag från enskilda medlemmar rörande föreningen och dess verksamhet mottages när som helst av styrelsen. Sådana förslag kan styrelsen ta upp för beslut på ett styrelsemöte eller hänskjuta till föreningsstämman för beslut. Enligt stadgarna ska eventuella motioner till stämman lämnas i så god tid att dessa kan förberedas av styrelsen och tas upp i kallelsen till stämman. Motioner till stämman skall därför lämnas senast den 25 mars 2017.
Utförligare information om hur man kan skriva motioner finns under fliken Föreningen/Dokument.

2017-02-15  Status beträffande den nya grannfastigheten
Arbetet fortskrider enligt plan. Schaktning och pålning av marken har slutförts. Arbetet med att uppföra källare och garage har startat och kommer pågå fram till slutet av augusti.
Tornkranens fundament är färdigt och ska nu torka ut ordentligt innan själva kranen monteras vecka 9-10.
Intresset för lägenheterna är stort och många av lägenheterna är sålda eller reserverade. Nästa etapp kommer att släppas till JMs VIP-kunder i april.

2017-01-24  Uppgradering av armaturen i garaget
Torngårdens samfällighet, där Tornet 5 ingår, har beslutat att uppgradera belysningen i garaget och cykelförråden till modern LED-typ. Därigenom kommer en väsentlig besparing att kunna göras årligen tack vare avsevärt lägre elförbrukning. Arbetet med detta påbörjades den 24 januari och kommer att pågå under några dagar. Utförare är Enhagens El.

2016-12-22  Julgranscontainer även denna jul
Julgranar som tjänat ut kan man slänga i den container som kommer att finnas på vändplanen utanför ingången till gården 5-11 januari. Den tas bort under dagen den 12 januari. Endast julgranar får slängas i denna container.

2016-12-06  Information om pågående markarbeten
Som alla noterat pågår omfattande markarbeten för den nya fastigheten Tornträdgården. Särskilt besvärligt har det tidvis varit för bilar som skall ut eller in i garaget. Gatan fram till Vattholmavägen är också hårt belastad och transporterna släpper mycket lera.

Schaktningen för  etapp 1 är snart slutförd enligt JM. Pålningsarbeten påbörjas i vecka 2 och beräknas hålla på till vecka 10. Schaktning för nästa etapp görs hösten 2017.

2016-11-28  Luftfilter och brandvarnare
Eftersom det är viktigt att ha ett bra inomhusklimat har luftintagen bakom elementen filter. Där fastnar det mesta av partiklar av olika slag som annars skulle ha förts in i lägenheten och vidare in i husets ventilationssystem. Filtren bör bytas varje år, de brukar vara rätt svarta. Filter köps via företaget Acticon (se hemsidan). Information finns också i skötselpärmen.

Vid senaste styrelsemötet beslöts att föreningen som en engångsåtgärd skulle bekosta en omgång filter för varje lägenhet. Carin och Gunilla från styrelsen har under första adventssöndagen gått runt och delat ut filter och informerat om utbytesproceduren. Samtidigt påpekades vikten av att ha koll på brandvarnarnas funktion. De bör testas minst en gång årligen, helst varje månad. Då räcker dessutom batterier av långtidstyp längre eftersom de behöver aktiveras regelbundet. Vi hoppas att medlemmarna uppskattar styrelsens initiativ. Skulle du inte ha fått besök, t ex på grund av att du inte var hemma, går det att kontakta ordföranden, Carin Arfs, Torngatan 10.

Till sist: var försiktig med levande ljus. Kontrollera att de är släckta när du går hemifrån!

2016-09-13  Städning
Styrelsens ambition är att gemensamma utrymmen skall vara snygga och välkomnande och tror att detta även är våra medlemmars önskan.
Den vanliga städningen i trapphus, hissar och garagepassager har därför vid ett tillfälle under september utökats till att omfatta även maskinskurning av golv, fläckborttagning på väggar och rengöring av portar ut- och invändigt. Även soprummet inklusive sopkärlen kommer att rengöras.
För att fortsättningsvis underlätta städningen vill vi understryka att mattor och andra föremål inte får finnas utanför dörrarna och i trapphusen. Vi vill också påminna om att soprummet endast är till för hushållssopor.
Den del av Torngatan som finns utanför portarna 10 och 12 är mark som inte kommunen sköter. Det betyder att nedskräpning där får vi själva ta hand om.

2016-05-17  Stämmoprotokoll 
Protokollet från stämman den 17 maj finns nu att ta del av på fliken Dokument. Där finns även Årsredovisningen 2015. Den nya styrelsen finns under menyfliken Föreningen och är anslagen i respektive port.

2016-01-13  Kollektivt bostadsrättstillägg
Brf Tornet 5 har tecknat en ny fastighetsförsäkring hos RBförsäkring/Folksam. Den gäller från och med 2016-02-01.
I den nya försäkringen ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg för var och en av föreningens 48 lägenheter. Därigenom säkerställs att alla lägenheter har denna viktiga försäkring. Vidare förenklas den försäkringsmässiga hanteringen av inträffade lägenhetsskador, särskilt de som förutom den egna lägenheten också berör andra lägenheter och själva fastigheten.Bostadsrättstillägget i den nya försäkringen betalas av föreningen. Du avgör själv om du vill ha kvar det bostadsrättstillägg som du sannolikt redan har i din hemförsäkring. Du skall naturligtvis behålla din hemförsäkring i övrigt.